היום שאחרי תמ"א 38

תוכן העניינים

בהחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, מיום 5.11.19, נקבע כי תמ"א 38 תסתיים ב-1.10.22,
תוך קביעת הוראות מעבר והוראות נוספות.
החלטה זו הגיעה מתוך הבנה כי היתרי בניה מכוח תמ"א 38 הביאו איתם קשיים תכנונייםממשיים כגון העדר אפשרות לתת מענה לצורכי ציבור ולעירוב שימושים וכן סיכול התחדשות עירונית במתחם בשל היתר נקודתי למגרש אקראי.

אז לאן הולכים מכאן?
התיקון לחוק מציע למעשה חלופה חדשה הן למסלול הריסה ובניה חדשה והן למסלול חיזוק ותוספות.
התיקון מקנה זכויות בניה עדיפות וכן הליך רישוי מקוצר במסלול הריסה ובניה מחדש מתוך הבנה של העדיפות הברורה בהיבטים התכנוניים וההנדסיים בביצוע מסלול זה בהשוואה למסלול החיזוק.

מסלול הריסה ובניה מחדש – פסקה (21) לסעיף 62א(א)
מוצע לתת סמכות לכל ועדה מקומית לאשר תכנית מפורטת במגרש המיועד למגורים שבו קיים מבנה אשר נבנה לפני 1.1.1980,תוך הגדלת שטחי הבניה לעד 350% מסך שטחי הבניה הקיימים במגרש.

 • שטחי הבניה המרביים כוללים את כל שטחי הבניה מעל הקרקע, כולל שטחי ממ"ד ושטחי שירות נוספים.
 • לעניין שטחי הבניה הקיימים, מוצע כי לא יובאו בחשבון תוספות בניה שבוצעו לאחר 1.1.2000.
 • הועדה המקומית תוכל לאשר בינוי נוסף בהיקף 15% מסך השטח הכולל המותר לבניה מעל הקרקע עבור צרכי ציבור, וכן לאשר תוספת חניה תת"ק עבור תוספת זו.
 • השטחים הציבוריים יופקעו וירשמו על שם הוועדה המקומית.
 • ניתן יהיה לקבוע כי עד 25% מסך שטחי הבניה המותרים במגרש ישמשו למשרדים או למלונאות, או למטרת מסחר בחזית בנין המיועד למגורים.
 • מוצע להתנות כי האמור יחול על מבנים קיימים בני 2 קומות ויחידת דיור אחת לפחות.
 • במטרה לקצר את לוחות הזמנים לגבי מימוש תכניות שיאושרו לפי פסקה זו, יראו בהחלטתה לאשר את התוכנית, גם כהחלטה למתן היתר לפיה, והליכי הרישוי ימשיכו בהתאם לאותה החלטה למתן היתר, במצבים בהם נערך תכנון כולל למגרש כולו, בקנה מידה מפורט.
 • נקבע כי על מנת לתת לוועדה המקומית ראייה רוחבית לגבי תכניות אלו ועל מנת שתוכניות לפי פסקה זו לא יסכלו התחדשות עירונית במתחם כולו, מוצע לקבוע, כי ועדה מקומית שלא תגיש לוועדה המחוזית תכנית כללית להתחדשות עירונית בתוך שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, יפקעו סמכויותיה לפי פסקה זו.

מסלול תוספת ועיבוי בניה – פסקה (22) לסעיף 62א(א)
לאור העדיפות הברורה, בכלל ההיבטים, התכנוניים וההנדסיים, למסלול הריסה לעומת מסלול חיזוק, מוצע לקבוע בחוק כי סמכותה של ועדה מקומית לאשר תכנית במסלול חיזוק לפי פסקה (22) המוצעת, מותנית בכך שהוועדה בחנה, לפי חוות דעת בכתב מאת מהנדס הוועדה, את חלופת מסלול הריסה לפי פסקה (21), ומצאה כי יש עדיפות לקדם במגרש תכנית במסלול חיזוק ולא במסלול הריסה.

 • מוצע לתת סמכות לכל ועדה מקומית לאשר תכנית מפורטת במגרש המיועד למגוריםשבו קיים מבנה אשר נבנה לפני 1.1.1980, תוך הגדלת שטחי הבניה לעד 200% מסך שטחי הבניה העל קרקעיים הקיימים במבנה הטעון חיזוק.
 • לעניין שטחי הבניה הקיימים, מוצע כי לא יובאו בחשבון תוספות בניה שבוצעו לאחר 1.1.2000.
 • ככלל, תהיה חובה לקבוע בתכנית שתאושר לפי פסקה זו, בניית ממ"ד לכל יחידת דיור בבניין, כתנאי למימוש שטחי הבנייה מכוחה.
 • לאור התרומה המשמעותית לחיזוק הבניין ועמידתו מפני רעידות אדמה עקב מילוי וסגירת קומת העמודים, תבחן הוועדה המקומית האם לקבוע בתכנית, כתנאי למימוש שטחי הבנייה מכוחה, את סגירת קומת העמודים, במסגרת שטחי הבניה האמורים לעיל (ולא בנוסף).
 • הועדה המקומית תוכל לאשר בינוי נוסף בהיקף 10% מסך השטח הכולל המותר לבניה מעל הקרקע עבור צרכי ציבור, וכן לאשר תוספת חניה תת"ק עבור תוספת זו.

שיתוף הפוסט בקליק:

פוסטים נוספים מהבלוג

תוכן העניינים

רוצה לשאול אותי משהו?

צרו קשר

או

השאירו הודעה ואחזור אליכם

הצטרפו לניוזלטר שלי!

קבלו תוכן איכותי ומסוכם על מה שחדש בעולם הנדל"ן

דילוג לתוכן